2021/09/28
Ultima ora:
Acasa | Articole | S.N.A.P. rezolva

S.N.A.P. rezolva

Antet-SNAPNesecret

 Nr. 12659 / 25.08.2017

 COMUNICAT

[RO]

            Sindicatul Național al Agenților de Poliție va rămâne obiectiv, drept, echidistant față de toți factorii de decizie politici din România, dar totodată, fiecare polițist trebuie să înțeleagă că nu putem scoate Poliția Română din contextul social, politic, cultural și economic al României.

            În urma demersurilor făcute de Sindicatul Național al Agenților de Poliție, atât la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, Parlamentul României și Guvernului României, dorim să vă aducem la cunoștință următoarele aspecte:

            Reducerea deficitului de personal

  • la nivelul Ministerului Afacerilor Interne au fost întreprinse demersurile necesare în vederea modificării H.G. nr. 136/2017 privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat în anul școlar 2017-2018. A fost suplimentată cifra de școlarizare de la 1434 la 8190 pentru învățământul postliceal în vederea formării maiștrilor militari, a subofițerilor și agenților de poliție.
  • perioadele de școlarizare pentru învățământul postliceal, organizat în instituțiile preuniversitare – postliceal vor fi reduse de la doi ani, la un an, începând cu anul școlar 2017-2018, propunere trimisă către Ministerul Educației Naționale, spre avizare.
  • încadrarea promoției 2016 – 2018 de agenți de poliție, în urma organizării sesiunii examenului de absolvire la începutul lunii decembrie 2017, iar cu data de 01.01.2018 absolvenții să poată fi încadrați.
  • a fost aprobată organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante operative prin încadrarea directă a cel puțin 3500 de posturi de agenți, subofițeri și maiștri militari și a cel puțin 500 posturi (didactice și nedidactice) din structurile de formare inițială și continuă.

            Întărirea autorității polițistului

            Ministerul Afacerilor Interne are în vedere elaborarea unui pachet legislativ, având ca scop creșterea capacității operaționale a personalului care exercită atribuții de ordine și siguranță publică.

            Majorarea salarială de 10% pentru polițiști

            Începând cu data de 01.10.2017, cuantumul brut al salariilor de funcție ale polițiștilor din Ministerul Afacerilor Interne și unitățile/instituțiile/structurile aflate în subordinea sa vor fi majorate cu 10%.

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

UNITI VOM FI PUTERNICI! SI

[EN]

            The National Union of Police Officers will remain objective, fair, equidistant to all the political decisional factors in Romania, but also, every police officer must understand that we can not take out the Romanian Police from the social, political, cultural, and economic context of Romania.

            Following the steps the National Union of Police Officers took at the level of the Ministry of Internal Affairs, the Parliament of Romania and the Government of Romania, we inform you the following aspects:

            Reduction of the staff shortage

  • at the level of the Ministry of Internal Affairs, there were taken the necessary steps for the modification of the H. G. number 136/2017 regarding the approval of the tuition figure for the state pre-universitary education and the state superior education in the scholar year 2017-2018. The tuition figure from was supplemented from 1434 to 8190 for the post-secondary education for the formation of the military masters, warrant officers and police officers.
  • the tuition period for the post-secondary education, organized in the pre-universitary institutions – post-secondary will be reduced from two years to one year, starting the scholar year 2017-2018, the proposal being sent towards the Ministry of National Education, for notice.
  • fitting the promotion of police officers of 2016-2017, after organizing the examination session for the graduation at the beginning of December 2017, and from 01.01.2018 the graduates can be fitted.
  • the organization of contests for the occupation of the operative vacant places was approved by the direct fitting of at least 3500 jobs consisting of police officers, warrant officers, and military masters and of at least 500 jobs ( professorial and non-professorial ) from the structures of initial and continuous formation.

            Strengthening the authority of police officers

            Ministry of Internal Affaires has in sight the elaboration of a legislative package, having the purpose the rise of operational capacity of the personnel that exercises order attributions and public safety.

            The increase of wages by 10% for police officers

            Beginning from 01.10.2017, the gross amount of wages for the function of police officers from the Ministry of Internal Affairs and the institutions/units/structures under the subordination will be increased by 10%.

The Central Executive Bureau

United we will be strong! SI

 

Scroll To Top