2021/06/18
Ultima ora:
Acasa | Articole | Procedura cercetarii disciplinare dezbatuta in Comisia de Dialog Social

Procedura cercetarii disciplinare dezbatuta in Comisia de Dialog Social

Azi, la ora 10:00, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, a avut loc ședința Comisiei de Dialog Social, pentru a îndeplini procedura transparenței decizionale în privința proiectului de H.G. privind cercetarea disciplinară a polițiștilor.

Din partea F.S.D.P.R. „A. I. Cuza” au participat Ionel Babuș, în calitate de vicepreședinte, și agentul principal de poliție Cosmin Andreica, din partea Sindicatului Național al Agenților de Poliție.

În cuprinsul ședinței, reprezentanții federației au făcut propuneri și observații pertinente, iar raportat la consistența acestora, subsecretarul de stat, chestor șef de poliție Oprea Florea, a considerat oportună organizarea unui grup de lucru care să pună în acord toate propunerile cu textul proiectului de H.G.

Având în vedere aceste aspecte, pentru data de 24.06.2015, la ora 12:00, organizațiile sindicale împreună cu specialiștii M.A.I. vor parcurge din nou conținutul proiectului de H.G.

Alăturat vă punem la dispoziție conținutul amendamentelor susținute de organizația noastră în cadrul lucrărilor.

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Nesecret Nr. 559 / 22.06.2015

Către: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
In atenţia: Președintelui Comisiei de Dialog Social

În referire la proiectul Hotarârii de Guvern privind procedura cercetării disciplinare, ce urmează a fi dezbătut în cadrul Comisiei de Dialog social din 23.06.2014, ora 10:00, vă rugăm să luați în considerare următoarele amendamente:

– la art. 7 alin. 1, unde este prevăzut caracterul „nepublic” al cercetării disciplinare, solicităm reformularea lui întrucât din textul propus nu rezultă în mod clar dacă polițistul poate face publice aspecte din cuprinsul procedurii disciplinare. De asemenea, actuala prevedere poate fi interpretată și în sensul limitării dreptului la liberă exprimare a polițistului cu privire la cercetarea disciplinară în care este implicat.

– la art. 8 alin. 2, solicităm eliminarea literei b, cu atât mai mult cu cât aceasta este în contradicție cu prevederile art. 7 alin.1. De asemenea, considerăm că prin afișarea citației la domiciliul sau reședința locuinței, prestigiul, probitatea profesională cât și imaginea acestuia pot avea de suferit în comunitate, tocmai prin liberul acces al oricărei persoane de a citi conținutul citației afișate.

– la art. 8 alin. 4, solicităm eliminarea sintagmei „procesul verbal de afișare”. Considerentele sunt aceleași ca pentru art 8 alin. 2 lit.b. Tot în acest sens, solicităm și eliminarea posibilității de afișare și pentru documentele menționate la art. 40 alin. 2, art. 43 alin 2-4;

– la art. 9, solicităm completarea cu mențiunea că citarea se poate face oricând pe parcursul procedurii disciplinare „exceptând zilele în care polițistul este liber sau se află în perioada de refacere a capacității de muncă”. De asemenea la art. 11 lit. b solicităm completarea articolului în același sens. În situația în care considerați că termenele de 6 luni, respectiv 1 an, nu sunt suficiente pentru ca polițistul sa fie citat doar din timpul programului,  vă solicităm să identificați o manieră de compensare în bani a orelor în care acesta se află la dispoziție ofițerului desemnat cu efectuarea cercetării prealabile sau a lucrărilor Consiliului de disciplină.

– la art. 13, solicităm introducerea unui aliniat și completarea celor existente astfel: Alin. 1

Polițistului cercetat i se comunică, sub sancțiunea nulității, o copie de pe sesizarea îndreptată împotriva sa cât și de pe înscrisurile pe care se sprijini aceasta”. Alin 2 „În vederea exercitării dreptului la apărare, polițistul cercetat poate formula o cerere scrisă, adresată polițistului desemnat sau președintelui Consiliului, după caz, prin care solicită studierea actelor cercetării sau fotocopii după înscrisurile existente”. De asemenea se impune si completarea alin. 3 în același sens pentru a se menționa și dreptul de a primi fotocopii după înscisuri. Alin. 5 „Polițistul cercetat poate refuza formularea de declarații referitoare la abaterile  disciplinare imputate, aspect ce se consemnează într-un proces verbal.”

– La art. 14 solicităm completarea lui prin introducerea unei noi litere care să stabilească dreptul polițistului de a refuza să formuleze declarații referitoare la abaterile disciplinare imputate, cât și modificarea lit. d în sensul de a se include dreptul polițistului cercetat de a primi în fotocopie, în afara raportului de cercetare prealabilă, și actele de cercetare existente.

–       La art. 20 solicităm modificarea lui după cum urmează: Alin. 1 :Cercetarea prealabilă se declanșează de persoana în drept, prin act administrativ, în condițiile art. 59 alin. 3-4 din Statut, la sesizarea oricărei persoane care se consideră vătămate de fapta unui funcționar public aflat în exercițiul funcțiunii publice”. Alin. 2 :„Sesizarea se formulează în scris ți trebuie să cuprindă: a) numele, prenumele locul de muncă și funcția deținută de persoana care a formulat sesizarea; prin excepție, în cazul persoanelor care nu lucrează în sistemul de poliție este necesară și menționarea domiciliului; b) numele, prenumele polițistului a cărui faptă a fost sesizată; c) descrierea faptei care constituie obiectul sesizării; d) dovezile pe care se sprijină sesizarea; e) data și semnătura”. Alin. 3 „La primirea sesizării, persoana în drept verifică dacă aceasta îndeplinește condițiile prevăzute în alin. 2 și dacă se referă la abaterile disciplinare prevăzute de Legea 360/2002”. Alin. 4 „În cazul în care persoana în drept constată că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. 2, sesizarea se clasează”.

– La art. 21 alin. 2 solicităm completarea acestuia în sensul menționării obligativității înmânării polițistului a unei copii după actul administrativ de declanșare a cercetării prealabile.

– La art. 23 alin. 1, solicităm completarea acestuia în sensul acordării dreptului polițistului cercetat de a i se prezenta acestuia finalizarea cercetării prealabile.

– La art. 34 alin. 1, solicităm completarea acestui articol prin includerea procedurii de înregistrare audio-video a tuturor lucrărilor Consiliului de Disciplină.

– La art. 34 alin. 2, solicităm completarea lui în sensul de a i se prezenta și polițistului cercetat, respectiv asistent, Încheierea Consiliului.

– La art. 37, raportat la art. 48 alin. 3, solicităm clarificări cu privire la măsura „atenționării”. Nu este clar dacă aceasta este de natură a produce consecințe juridice și nici nu se precizează dacă, asemenea sancțiunilor radiate, aceste documente vor fi eliminate din dosarul personal.

– Suplimentar  față  de  prevederile  existente,  solicităm  includerea  următoarei  prevederi:

Răspunderea  penală,  contravențională,  civilă   sau,  după  caz  patrimonială  exclude răspunderea disciplinară pentru fapta săvârșită”.

Totodată, pentru preîntâmpinarea unor abuzuri din partea cadrelor cu funcții de conducere, și nu numai, solicităm sa fie incluse prevederi referitoare la sancționarea unor acte de cercetare, cum ar fi audierea unor polițiști, obținerea unor rapoarte, cât și orice alte forme de cercetare efectuate în afara cadrului disciplinar. În acest sens, se impune și eliminarea prevederilor Anexei 3 a Ordinului M.A.I. 190/2004 care reprezintă de fapt un cadru de reglementare pentru o cercetare disciplinară paralelă.

Cu stimă,
Iulian SURUGIU
Preşedinte F. S. D. P. R.  ,,A.I. CUZA’’

Scroll To Top